Menu

cymraegen

Datganiad ynglŷn â Hygyrchedd

Mae Fferm Cyfie mewn lle anghysbell, rhyw filltir a hanner o’r pentref agosaf (ag ystafelloedd te a thafarn fach hynod). Mae’r fferm ar uchder o 800 troedfedd ac mae’r golygfeydd sy’n estyn o Loegr i orllewin Cymru’n nodwedd ysblennydd sydd i’w gweld o bob o’n switiau ystafelloedd. Mae car yn ddefnyddiol i fynd a dod gan mai prin iawn yw’r drafnidiaeth gyhoeddus, er bod y fferm gyfagos yn rhedeg gwasanaeth tacsi a bws mini sy’n hawdd i’w drefnu. Yn y Trallwng y mae’r orsaf reilffordd agosaf, ryw 14 milltir i ffwrdd. Rydyn ni’n darparu cinio am 3 noson i’r rheiny sy’n aros yn ein llety â gwasanaeth. Mae yna deithiau cerdded o wahanol fathau sy’n amrywio o ran eu hanhawster, o’r ffermdy ac yn yr ardal leol.

Mae'r signal ffôn symudol yn dda yn yr awyr agored ac yn amrywiol y tu mewn i adeiladau â waliau cerrig (yn dda wrth bob ffenestr).

Does yna brin unrhyw sŵn traffig yn y cefndir, er ein bod ni mewn parth hedfan isel sy’n golygu bod sŵn sydyn awyrennau weithiau i’w glywed. Mae golygfeydd ac arogleuon cefn gwlad i'w cael ym mhobman, gyda chyfoeth o flodau ac anifeiliaid; mae yna foch daear yn yr ardd, yn ogystal â llawer o fathau o adar sy’n bwydo bob dydd o’n bwydwyr. Mae yna rywfaint o weithgarwch fferm gyda gwartheg, defaid a cheffylau yn y caeau cyfagos; mae yna hefyd 6 o gathod fferm a chyfeirgi blew byr – Blossom.

Ni chaniateir unrhyw anifeiliaid anwes yn ein llety ac nid oes unrhyw blu yn y dillad gwely, gyda gorchuddion a chynfasau poly-cotwm a rhai blancedi gwlân.

Mae’r gerddi, rhyw erw ohonyn nhw, yn rhan o’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol ac maen nhw wedi’u trefnu mewn terasau gyda rhai llwybrau cul (o goncrit a hefyd o sglodion pren), rhai stepiau a llethrau. Mae’n rhaid croesi’r gerddi i gyrraedd y 2 dŷ haf sydd ag ardaloedd i eistedd dan do ac yn yr awyr agored. Nid oes ffensys wedi’u codi o amgylch rhai ardaloedd serth iawn, ond ni fwriedir i unrhyw un fynd i’r ardaloedd hyn.

Mae’n rhaid dringo rhai stepiau i bob un o’n hystafelloedd gwely. Mae rhai ohonyn nhw, sydd â’u cyfleusterau en suite eu hunain, ar wastad y llawr.

Mae’r twb poeth a’r sawna rhyw 10-15 metr o’r llety ar draws yr iard darmac, ar hyd llwybr cul ond gwastad i ardal decin dan do â ffens o’i hamgylch; dyma lle mae’r twb poeth â golygfeydd dros y dyffryn. Mae yna 3 stepen i’r twb poeth ac mae angen gallu symud yn eithaf da i fynd i mewn i’r dŵr ac allan ohono. Mae yna hefyd stepen fach i mewn i’r ardal dan do lle ceir y sawna a’r ardal newid. Yno, mae yna ystafell gawod ar wahân, gyda basn ymolchi a thoiled.

Mae gennon ni 5 o switiau a bythynnod, ac mae gan bob un ohonyn nhw eu mynedfa eu hunain. Gallwch chi aros trwy’r dydd yn eich swît eich hun o ystafelloedd, gyda’u mynedfeydd o’r tu allan. Mae yna ddigonedd o leoedd i barcio ar ein buarth tarmac sydd ar fymryn o lethr, o fewn 2 fetr o bob swît. Gellir helpu i gario bagiau os gofynnir am hynny. Mae gwybodaeth i dwristiaid ar gael oddi wrth y perchnogion.

Mae’r ffordd i mewn i Swît y Stablau trwy fynedfa’r ffermdy i’r ystafell amlbwrpas ac yna i fyny 3 stepen a thrwy ddrws stabl derw i mewn i’r lolfa garpedog â thân sy’n llosgi coed, set deledu â sgrin wastad, chwaraewyr DVDs a fideos (pob un ohonyn nhw â’i reolydd o bell ei hun), oergell a chyfleusterau gwneud te/coffi. Mae yna lawer o addurnau a hynodbethau yn yr ystafell yma. I fyny 3 stepen i’r ystafell gawod sydd â chawod fawr gyda sedd, sinc, rheilen boeth ar gyfer tyweli a thoiled. I fyny 6 stepen, troi ac yna i fyny 6 stepen arall i’r ystafell wely â gwely dwbl a gwely sengl, blwch blancedi, cadair a bwrdd gwisgo; mae’r ystafell yma’n llawn cymeriad, â lloriau anwastad. Daw’r gwres o reiddiaduron gwres canolog sy’n llosgi olew, ac mae thermostat yn rheoli tymheredd y gawod.

I fynd i mewn i’r Swît Wen, rhaid dringo 4 stepen i’r cyntedd sy’n arwain i’r lolfa garpedog â thân trydan, soffa, bwrdd cinio a 2 gadair, nythaid o fyrddau a bwrdd coffi, cadair freichiau, set deledu â sgrin wastad, chwaraewyr DVDs a fideos (pob un ohonyn nhw â’i reolydd o bell ei hun). Oddi ar y lolfa mae yna gegin fach (unedau ar uchder arferol) ag oergell, cyfleusterau gwneud te/coffi, popty micro-don a thostiwr. O’r lolfa, mae rhes o risiau’n mynd â chi i’r ystafell wely â’i thrawstiau derw a dau o welyau sengl, byrddau erchwyn gwely, cadair freichiau a dresel, a thrwodd i’r ystafell ymolchi en suite â thoiled, basn ymolchi a chawod dros y bath y mae thermostat yn rheoli ei thymheredd.

I fynd i’r Swît Haidd rhaid dringo 4 stepen i’r cyntedd ac ymlaen i’r lolfa garpedog â llosgwr coed, soffa, bwrdd coffi, 2 gadair freichiau, set deledu â sgrin wastad, chwaraewyr DVDs a fideos (pob un ohonyn nhw â’i reolydd o bell ei hun). Oddi ar y lolfa mae yna gegin fach (unedau ar uchder arferol) ag oergell, cyfleusterau gwneud te/coffi, popty micro-don, bwrdd cinio â 2 gadair, a thostiwr. O’r lolfa, mae rhes o risiau’n mynd â chi i’r ystafell wely â’i gwely brenin mawr, byrddau erchwyn gwely, cadair freichiau siglo a dresel, a thrwodd i’r ystafell ymolchi â thoiled, basn ymolchi a chawod dros y bath y mae thermostat yn rheoli ei thymheredd.

Mae yna res o 6 stepen lydan i fynd i mewn i Wylfa’r Bugail o’r buarth i ystafell â llawrlechi â gwres dan droed, lle ceir ystafell wely sengl ar yr un lefel ac yna 2 stepen i fynd i lawr i’r ystafell ymolchi (â thoiled, basn ymolchi a chawod dros y bath y mae thermostat yn rheoli ei thymheredd). Hefyd, ystafell wely ddwbl ag ystafell gawod en suite gyda stepen fach i gawod y gellir eistedd ynddi, basn ymolchi a thoiled. I fyny rhes syth o risiau o’r fynedfa ceir lolfa/ardal fwyta cynllun agored â set deledu/fideo, chwaraewr DVD Awdio (pob un ohonyn nhw â’i reolydd o bell ei hun), tân trydan sy’n edrych fel llosgwr coed, bwrdd cinio a 4 cadair. Ceir golygfeydd dros y dyffryn o’r ystafell yma. Mae drws stabl yn agor i olygfeydd a stepiau granar serth ac anwastad i ardal y patio. Mae yna fwy o stepiau i gegin orielog â’r holl gyfarpar a nenfwd isel. Mae yna hatsh rhwng y gegin a’r ardal fwyta.

I fynd i mewn i’r Bwthyn Trochfa Defaid rhaid mynd i lawr un stepen fach o’r iard i ardal batio ac yna i fyny un stepen i ystafell wydr fach. Mae’r drysau i goridor y fynedfa’n 770mm o led ac yn y swît ceir cegin â’r holl gyfarpar ac unedau ar uchder arferol, ystafell wely â dau wely sengl hynafol o bren collen Ffrengig, ystafell gawod en suite â chawod stêm a sedd, basn ymolchi a thoiled, a lolfa/ardal fwyta cynllun agored â nenfwd uchel a set o ddodrefn lolfa, tân sy’n llosgi coed, bwrdd isel, bwrdd cinio a 4 cadair. Ynddi hefyd mae yna chwaraewyr DVDs, fideos ac awdio (pob un ohonyn nhw â’i reolydd o bell ei hun). Mae pob un o’r ystafelloedd hyn â lloriau llawrlechi â gwres dan droed, yr un fath â’r llawr gwaelod. Ceir rhes o risiau o’r lolfa i fyny i’r oriel sy’n arwain i ystafell wely ddwbl â thrawstiau isel a gwely derw mawr iawn, ystafell ymolchi en suite â thrawstiau isel a bath, basn ymolchi a thoiled.

Mae’r Ystafell Fwyta rhwng 20 a 50 metr o’r switiau ar hyd y teras y tu blaen i’r ffermdy i ystafell wydr dderw. I fyny un stepen i ystafell haul â llawrlechi â gwres dan droed lle ceir bwrdd cinio mawr â seddi i 8 o bobl eistedd gyda’i gilydd. Nid oes rhyw lawer o le o amgylch y bwrdd y tu ôl i’r cadeiriau.

Daw’r bwyd i gyd o ffynonellau lleol lle bo hynny’n bosibl, a cheir bwydlen osod (mae popeth arni’n cael eu trafod â gwesteion i wneud yn siŵr eu bod nhw’n addas).

Unrhyw geisiadau arbennig – mae croeso ichi ofyn.