Menu

cymraegen

Cyfie Farm

Ynglŷn â Fferm Cyfie

Rhyw ychydig amdanon ni: Daethon ni i Fferm Cyfie i aros ym 1999 i ddathlu ein Pen-blwydd Priodas Arian, ac yna sawl tro wedyn. Gwnaeth y fferm gymaint o argraff arnon ni, â’i lleoliad rhagorol nid nepell o Lyn Efyrnwy, nes i ni ei phrynu ac rydyn ni wedi bod yn byw yma ers 2002. Roedd Neil yn y RAF ac roedd Claire yn athrawes. Rydyn ni wedi gwella’r Fferm a’i gerddi o’r cyfleusterau rhagorol a oedd yma pan wnaethon ni gymryd yr awenau oddi wrth Lynne a George Jenkins, y cyn berchnogion, ac nawr mae ein hôl ein hunain i’w weld ar y lle hyfryd yma.

Lake Vyrnwy

Llety Llyn Efyrnwy

Yn sefyll od uchaf Dyffryn Efyrnwy mewn lleoliad ysblennydd, munudau yn unig o Lyn hudol Efyrnwy, mae’r ffermdy yma o’r 17eg ganrif ar ei newydd wedd prydferth yn cynnig y lle perffaith i ffoi iddo. Yn tremio dros Ddyffryn ysblennydd Efyrnwy, tŷ hir Cymreig traddodiadol anghysbell o’r 17eg ganrif, a’i ysguboriau, yw Fferm Cyfie, yn darparu llety gwyliau amrywiol. Rydyn ni’n fferm weithredol ond mae’r tir ar osod i’n cymdogion. Yn ein caeau mae yna wartheg a defaid yn pori, gyda’n Cobiau Cymreig ein hunain. Fel rheol, mae’r wyna’n digwydd ym mis Mawrth.

Rydyn ni wedi bod yn adfer llety’r Gwesty dros y 10 mlynedd diwethaf, ac mae’n cynnwys 3 o switiau preifat sydd â digonedd o le ynddyn nhw (pob un â’i hystafell fyw, ei chegin fach, ei hystafell wely a’i hystafell ymolchi ei hun) wedi’u hadfer yn sympathetig gyda thrawstiau derw a thanau sy’n llosgi coed. Cwblhawyd ein bythynnod hunanddarpar yn ddiweddar o hen siediau gwartheg a granar. Mae ein sba sawna a thwb poeth mewn hen gwt mochyn ond byddai’r moch wedi’u rhyfeddu o weld y moethusrwydd sydd nawr ar gael yn eu cyn lety.

Mae Fferm Cyfie wedi’i hadfer yn ofalus i gadw llawer o’r nodweddion gwreiddiol, gan gyfuno cysur modern ag awyrgylch ffermdy cynnes, sydd wedi ennill y radd 5 seren chwenychedig a Gwobr Aur Croeso Cymru. Mae gennon ni Sba Sawna a Thwb Poeth sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o’r wlad o amgylch.

Location

Y Lleoliad a’r Amgylchoedd

Rydyn ni ond ychydig o funudau yn y car o dirweddau hudol Llyn Efyrnwy, ac yn agos at Bistyll syfrdanol Rhaeadr, llyn trawiadol Tegid yn y Bala a gogoniant Castell Powys, Castell y Waun ac Erddig. Mae Parc Cenedlaethol Eryri a Mynyddoedd y Berwyn gerllaw, ac mae Cefn Hirfynydd (Long Mynd), Stiperstones a Chader Idris i’w gweld o’r fferm. Mae’r fferm weithredol yn nhirwedd fryniog heddychlon uwchdiroedd Canolbarth Cymru – lle perffaith i fynd am dro, i wylio adar, i bysgota, i wneud gweithgareddau awyr agored neu, yn syml, i ymlacio. I’r rheiny sy’n llai egnïol, mae mynd am dro bach ar ein teras yn cynnig cyfle i gael eich ysbrydoli gan y tirweddau o fryniau ysblennydd sy’n gefndir i’n gerddi, sy’n rhan o’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol.

Mae’n rhaid ichi brofi heddwch y rhan anghysbell hon o Gymru wledig drosoch chi’ch hun i sylweddoli sut beth oedd bywyd yn rhan fwyaf y DU 50 mlynedd yn ôl. Mae’r bywyd gwyllt, y blodau a’r golygfeydd heb eu hail, ac nid oes unrhyw sŵn traffig i’w glywed yn y cefndir. Mae’r Gymuned leol gyfeillgar yn groesawgar iawn, a bu’n destun astudiaeth flaenllaw o Gymru wledig yn llyfr Alwyn Rees, sef ‘Life in a Welsh Countryside’, a gyhoeddwyd gyntaf ym 1950 ac a ddiweddarwyd yn 2002.

Roedd Anne Griffiths, emynyddes eiconig y 18fed ganrif, arfer byw’n lleol ac mae wedi’i chladdu yn Llanfihangel.

Gardens

Ein Gerddi

Mae ein gerddi wedi’u cynnwys yn y Cynllun Gerddi Cenedlaethol am y tro cyntaf eleni. Rydyn ni ar agor i bobl sy’n trefnu hynny ymlaen llaw. Rydyn ni’n codi £3.50 am oedolion ac mae plant yn cael dod i mewn am ddim. Mae’r arian i gyd rydyn ni’n ei godi’n mynd i elusennau y mae’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol yn eu dewis. Gardd wledig un-erw yw hon, ar lethr bryn gyda golygfeydd ysblennydd dros Ddyffryn Efyrnwy a Bryniau Cymru.

Mae ein terasau ffurfiol â’u rhosod, eu llwyni aeddfed a’u borderi blodau’n cynnig teithiau cerdded trwy’r ardd ar wahanol lefelau, gan arwain i ardaloedd anffurfiol â choed aeddfed, llwyni rhododendron, asaleas a grugoedd. Mae yna lwybr â stepiau i’r tai haf uchaf ac isaf, sef y lleoedd gorau i fwynhau’r lleoliad heddychlon a’r ardd wyllt, gyda blodau’r gog yn gorchuddio’r llethrau. Mae Amateur Gardening Magazine a gyhoeddwyd ar 12 Ebrill 2008 yn cynnwys erthygl amdanon ni ac felly hefyd cylchgrawn Wales View, y mae Croeso Cymru’n ei gynhyrchu; dosbarthwyd 500K o gopïau y llynedd ledled y byd!

Mae gennon ni nifer o gerfluniau gardd gan Andy Hancock, sy’n ychwanegion sylweddol at ein gerddi hyfryd.

Spa

Sba

Mae ein swît sba a thwb poeth, sy’n cynnwys sawna, wedi’i chynllunio i gynnig preifatrwydd... ac i wneud yn fawr o olygfeydd ysblennydd Fferm Cyfie. Ar ddiwrnodau poeth (a, gwell fyth, oer) dyma’r lle perffaith i ymlacio, bywiogi’r meddwl a’r corff a mwynhau’r golygfeydd panoramig; os yw’n glawio mae yna rywbeth yn hudol am eistedd dan y cysgod, yn mwynhau effeithiau therapiwtig y twb poeth tra’ch bod chi’n gwylio wyneb newidiol natur... ond gyda’r nos yng ngolau’r sêr y mae’r swît Sba yn ennill ei phlwyf. Nid oes unrhyw le gwell i werthfawrogi’n union pa mor anghysbell a digyffwrdd yw’r rhan yma o Gymru.

Walks

Teithiau Cerdded

Mae yna lawer o deithiau cerdded o’r fferm, rhai ohonyn nhw’n hawdd ac eraill yn anodd. Gallwch chi alw i mewn i dafarnau a’n caffi lleol ar rai o’r teithiau cerdded yma, i wneud pethau’n haws. Mae Llwybr Glyndŵr a thaith gerdded Anne Griffiths gerllaw, ac mae Clawdd Offa rhyw 14 milltir i ffwrdd. Rydyn ni ar gyrion Eryri a Mynyddoedd y Berwyn (mae’r Aran dros 3000 tr ac mae Cader Berwyn dros 2700 tr). Mae Cader Idris i’w weld o’r fferm, ac felly hefyd Cefn Hirfynydd (Long Mynd) a Stiperstones yn Lloegr, sy’n golygu bod gan Fferm Cyfie olygfeydd sy’n estyn o Loegr i orllewin Cymru.

Orielau

Mae ein horiel Flickr hefyd yn ddiddorol i'w gweld, â lluniau gan ein gwesteion icon

Polisi amgylcheddol

Rydyn ni wedi ennill gwobr y Ddraig Werdd am ein polisïau ‘gwyrdd’ ecogyfeillgar, ac rydyn ni’n defnyddio cynnyrch lleol lle bynnag bo hynny’n bosibl. Mae ein polisi fel a ganlyn:

POLISI AMGYLCHEDDOL FFERM CYFIE – 2012

Sefydliad 5 seren yw Fferm Cyfie, yn cynnig llety â gwasanaeth a llety hunanddarpar o safon uchel. Hefyd, mae’n rhoi rhai ysguboriau ac 20 erw o ffermdir ar osod i ffermwr tenant (defaid a gwartheg) ac yn defnyddio rhywfaint o’r tir ar gyfer ceffylau’r perchnogion.

Mae Fferm Cyfie’n derbyn ei fod yn rhwym i gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol ac i gael cyn lleied â phosibl o effaith negyddol ar yr amgylchedd. Wrth gydnabod hyn, rydyn ni wedi rhoi system rheoli amgylcheddol ar waith sy’n canolbwyntio ar:

Rydyn ni’n gwirio ac yn adolygu’r system rheoli amgylcheddol yn rheolaidd i sicrhau ei bod yn dal i fod yn effeithiol.

Ein nod yw gwella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus trwy gefnogi a chynnwys pawb sy’n gweithio i ni ac unrhyw gyfranogion eraill.